Archiwum
Projekty
 Projekt "Mój region ..."
 Śladami Powstania Wielkopolskiego
 Szkoła Kluczowych Kompetencji
Rok szkolny 2007/2008
60-lecie szkoły
Rok szkolny 2008/2009
Rok szkolny 2009/2010
Rok szkolny 2010/2011
Rok szkolny 2011/2012
Rok szkolny 2012/2013
Rok szkolny 2013/2014
Rok szkolny 2014/2015
Rok szkolny 2015/2016
Rok szkolny 2016/2017
Rok szkolny 2017/2018

Śladami Powstania Wielkopolskiego 1918- 1919
„Tobie Polsko ta kropla krwi wrzącej”

W okresie od lutego do grudnia 2008 r. Zespół Szkół Zawodowych uczestniczył w realizacji projektu edukacyjnego, upamiętniającego ważne wydarzenie z historii Wielkopolski i Polski - Śladami Powstania Wielkopolskiego 1918 - 1919 „Tobie Polsko ta kropla krwi wrzącej”. W projekt zaangażowało się 8 nauczycieli, różnych specjalności (Kinga Gabryelewicz, Agata Kamińska, Arleta Karbowiak, Halina Kempa, Beata Kuropka, Renata Mikołajczak, Justyna Pohl i Agnieszka Siatecka), którzy podejmowali działania w celu popularyzacji wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim wśród uczniów.

Do najważniejszych celów dydaktycznych i wychowawczych osiągniętych w trakcie działań projektowych należą:

 1. Upowszechnianie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskich.
 2. Upowszechnianie wiedzy o odbudowie niepodległego państwa polskiego i walce Polaków o kształt terytorialny Polski.
 3. Ukazywanie wydarzeń związanych z Powstaniem Wielkopolskim na tle losów jego uczestników.
 4. Rozbudzanie zainteresowań historią regionalną i losami swojej rodziny w okresie Powstania.
 5. Rozwijanie współpracy pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami.
 6. Pobudzanie ciekawości uczniów poprzez aktywizowanie do samodzielnej pracy.
 7. Doskonalenie umiejętności pracy w zespole.
 8. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej.
 9. Rozwijanie kompetencji metodyczno-dydaktycznych nauczycieli.
 10. Kształtowanie postawy obywatelskiej i patriotycznej.

Cele zostały osiągnięte poprzez różne formy działań programowych. Oto niektóre z nich:

 • Przygotowanie przedstawienia „ Drogi Polski do niepodległości” podczas, którego uczniowie biorący w nim udział przypomnieli czasy demokracji szlacheckiej, okres rozbiorów Polski z odwołaniem do Powstania Kościuszkowskiego, a także działania, które podejmowali Polacy w celu powrotu państwowości polskiej na mapy Europy. Ważnym punktem przedstawienia było odwołanie się do wydarzeń Powstania Wielkopolskiego, które w głównej mierze przyczyniło się do włączenia Wielkopolski do Polski, a co potwierdziła Konferencja Wersalska. Założeniem przedstawienia było, aby swoją treścią oddziaływało na sferę intelektualną i emocjonalną uczniów, by pozostawiło w postawie młodzieży trwałe wartości. Celem było również kształtowanie dumy narodowej, która jest tak ważnym elementem każdego patrioty.
 • Zorganizowanie wycieczek historycznych „ Śladami Powstania Wielkopolskiego” w Środzie Wlkp. i Poznaniu, dzięki którym uczniowie poznali najważniejsze miejsca pamięci powiązane z Powstaniem Wielkopolskim. W Środzie Wlkp., uczniowie przy wsparciu nauczyciela, opracowali trasę wycieczki i zebrali niezbędne materiały , które wykorzystali w trakcie jej realizacji. Natomiast do przygotowania wycieczki poznańskiej pomocne okazały się materiały pomocnicze znajdujące się na stronie internetowej ODN (Miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu, karta opisu wycieczki, karta opisu zabytku, karta pracy z mapą). Podczas wędrówek po Środzie i Poznaniu uczniowie doskonalili swoje umiejętności fotograficznego dzięki czemu mogli zaprezentować „Ślady Powstania Wielkopolskiego” społeczności uczniowskiej podczas wystawy zorganizowanej na terenie szkoły.(W wycieczce do Poznania wzięła udział klasa, która przygotowała najlepszy album - 3EA).
 • Zorganizowanie konkursu na najlepszy album dotyczący Powstania Wielkopolskiego, do którego przystąpiły zespoły uczniowskie reprezentujące poszczególny klasy w szkole. Zwycięską pracą okazał się album przygotowany przez klasę 3 Technikum Ekonomicznego. Jurorzy zwrócili uwagę i docenili zarówno walory merytoryczne, jak i artystyczne. Wszystkie wykonane przez uczniów prace posłużą uczniom naszej szkoły jako pomoce dydaktyczne.
 • Uczestnictwo w konkursie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim „ Tobie Polsko ta kropla krwi wrzącej”, na etapie szkolnym i wojewódzkim (Roman Deiksler 1THG, Leszek Sobkowiak 1THG, Sylwia Zapolna 2EA)
 • Zorganizowanie szkolnego konkursu wiedzy „Drogi Polski do niepodległości”, który miał za zadanie popularyzować wiedzę o walce Polaków w celu przywrócenie państwowości polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem okresu Powstania Wielkopolskiego (zwycięstwo uczennicy 2EA Sylwii Zapolnej)
 • Przeprowadzenie w grudniu 2008 r. lekcji przedmiotowych z historii i godzin wychowawczych na temat głównych wydarzeń dotyczących Powstania Wielkopolskiego w celu popularyzacji wiedzy na ten temat wśród wszystkich uczniów naszej szkoły.
 • Wykorzystanie lekcji technologii informacyjnej na przygotowanie prezentacji multimedialnych i stron WWW, co przyczyniło się do popularyzacji problematyki powstańczej wśród uczniów technikum informatycznego. Wyszukiwali oni informacje o Powstaniu Wielkopolskim, korzystając także ze strony internetowej ODN (wybrane publikacje związane z Powstaniem Wielkopolskim).
 • Odwołanie się do historii własnej rodziny, poprzez przeprowadzane przez uczniów wywiady z członkami własnych rodzin, na temat uczestnictwa krewnych w wydarzeniach z lat 1918 - 1919 (m. in. uczniowie klasy 1 Technikum Budowlanego)
 • Przygotowanie prac artystycznych dotyczących Powstania Wielkopolskiego: plakaty, plansze, rysunki, utwory muzyczne z własnym tekstem i podkładem muzycznym. Prace będą wykorzystywane jako pomoce dydaktyczne na lekcjach historii i godzinach wychowawczych dotyczących kształcenia patriotycznego (uczniowie różnych klas - 1TES, 2EA, 2TI, 1EA).
 • Przygotowanie gablot i gazetek upowszechniających wiedzę o Powstaniu Wielkopolskim i wkładzie polskiego społeczeństwa w proces odbudowy niepodległego państwa polskiego. Zadanie to wypełniano przez cały okres realizacji projektu (m. in. uczniowie klasy 1THG)
 • Wyszukiwanie informacji i pamiątek dotyczących życia codziennego Wielkopolan w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. (uczniowie 1TES).

Podczas realizacji projektu w szkole wypracowano materiały edukacyjne, które wykorzystywane będą jako pomoce dydaktyczne:

 1. Prezentacje multimedialne i strony WWW.
 2. Plakaty i rysunki.
 3. Prace albumowe.
 4. Źródła ikonograficzne dotyczące okresu Powstania w Środzie, Poznaniu i innych miejscowościach Wielkopolski.
 5. Kalendarium wydarzeń Powstania Wielkopolskiego.
 6. Powiększenie księgozbioru szkolnej biblioteki o najnowsze pozycje dotyczące Powstania np. Marek Rezler „Powstanie Wielkopolskie 1918- 1919. Spojrzenie po 90 latach” Dom Wydawniczy REBIS Poznań 2008 r., „ Powstanie Wielkopolskie” Album pod red. Jacka Macyszyna Dom Wydawniczy Bellona 2006 r.
 7. Utwory muzyczne dotyczące Powstania.
 8. Fotografie prezentujące miejsca pamięci związane z Powstaniem: Środa Wlkp., Poznań.

Koordynator projektu
Agata Kamińska

Zespół Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej
webmaster