Archiwum
Projekty
Rok szkolny 2007/2008
60-lecie szkoły
Rok szkolny 2008/2009
Rok szkolny 2009/2010
Rok szkolny 2010/2011
Rok szkolny 2011/2012
Rok szkolny 2012/2013
Rok szkolny 2013/2014
Rok szkolny 2014/2015
Rok szkolny 2015/2016
 Wycieczki
 Biblioteka
 Wydarzenia
 Wolontariat Pola Nadziei
 Wolontariat inne działania
 Wolontariat
 SAF
 Konkursy
 Klub Szkół im. H. Cegielskiego
 ZSZ-kierunki kształcenia
 LO-kierunki kształcenia
 Szkoła bez przemocy
 SZOK
 SKKT
 Spotkania u HIPOLITA
Rok szkolny 2016/2017
Rok szkolny 2017/2018

Szkoła bez przemocy

Nasza szkoła bierze udział w kolejnej edycji programu SZKOŁA BEZ PRZEMOCY. Program jest prowadzony pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Ambasadorem Programu w tym roku szkolnym jest Tomasz Majewski, mistrz olimpijski w pchnięciu kulą.

Ważne wskazówki dla rodziców dostępne tutaj.

Szkoła jako placówka edukacyjno-wychowawcza w dużej mierze odpowiada za kształtowanie właściwych postaw społecznych swych uczniów, musi więc wskazać im właściwą drogę w życiu, naświetlić pozytywne postawy społeczne i moralne, dzięki którym będą prawidłowo funkcjonowali w społeczeństwie. Dlatego właśnie stworzyliśmy Wewnątrzszkolny Program Przeciwdziałania Przemocy i Agresji. Aby Program ten przyniósł zamierzone efekty musi być wspierany ścisłą współpracą ze środowiskiem rodzinnym, w którym młodzi ludzie wzrastają.

Celem Programu jest zminimalizowanie przyczyn agresji i przeciwdziałanie przemocy, a także wskazanie właściwych wyborów życiowych i umiejętności rozładowania napięcia w alternatywny sposób.

Głównymi celami programu przeciwdziałania przemocy i agresji są :

 1. Eliminowanie zachowań agresywnych i przemocy wśród młodzieży.
 2. Wzrost poczucia bezpieczeństwa ucznia w szkole.
 3. Integracja uczniów w szkole i wzmocnienie więzi między uczniami, nauczycielami i rodzicami we wspólnym działaniu na rzecz przeciwdziałania agresji.

Cele szczegółowe programu to :

 1. Eliminowanie zachowań agresywnych i przemocy wśród młodzieży.
 2. Wzrost poczucia bezpieczeństwa ucznia w szkole.
 3. Integracja uczniów w szkole i wzmocnienie więzi między uczniami, nauczycielami i rodzicami we wspólnym działaniu na rzecz przeciwdziałania agresji.

Aby zrealizować wszystkie cele podjęliśmy działania , dzieląc je na 3 grupy :

Działania informacyjne. Mają na celu dostarczenie wiedzy na temat praw człowieka, dziecka i ucznia oraz procedur postępowania w przypadku łamania zasad.

Działania edukacyjne. Mają na celu zdobycie wiedzy na temat zachowań agresywnych.

Działania o charakterze alternatywnym. Mają na celu wykształcenie umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie z sytuacją agresji i przemocy.

Najczęstsze formy przemocy szkolnej to :

 • Bezpośrednia przemoc fizyczna – bicie, kopanie, plucie, popychanie, szarpanie, wymuszanie pieniędzy, zabieranie przedmiotów, niszczenie własności,przezywanie, wyśmiewanie.
 • Bezpośrednia przemoc słowna i niewerbalna - dokuczanie, przezywanie, wyśmiewanie, wyszydzanie, obrażanie, ośmieszanie, grożenie, rozpowszechnianie plotek i oszczerstw, (również poprzez sms-y i internet), pokazywanie nieprzyzwoitych gestów.
 • Pośrednie formy przemocy – namawianie innych do ataków fizycznych lub słownych, naznaczanie, wykluczanie i izolowanie z grupy.

Klasowy kodeks moralny.Na potrzeby szkoły stworzyliśmy propozycje zasad pracy na lekcjach.

 1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
 2. Udział uczniów w zajęciach jest dobrowolny.
 3. Zaangażowanie się w zadania jest uzależnione od stopnia gotowości ucznia.
 4. Każdy ma prawo do wyrażania własnego zdania na podejmowany w czasie zajęć temat.
 5. Jedna osoba mówi – reszta słucha nie przerywa wypowiedzi.
 6. Zwracamy się do siebie tylko po imieniu, nie stosujemy przezwisk.
 7. Nie oceniamy wypowiedzi koleżanki/kolegi.
 8. Nie stosujemy ocen, tzn. ani stopni szkolnych, ani też ocen – zdań, np. To jest głupie; to nie była mądra wypowiedĄ.
 9. Mówimy tylko w swoim imieniu.
 10. Nie rozpowszechniamy plotek.
 11. Nie obrażamy się i nie urażamy uczuć i godności innych, nie ośmieszamy się nawzajem.
 12. Mówimy o konkretnym zachowaniu, a nie o osobie.
 13. Każdy ma prawo powiedzieć: stop, gdy czuje, że jakieś pytania naruszają jego intymność.
 14. Nie mówimy o osobach nieobecnych na zajęciach.
 15. Zwracamy uwagę na wszystkich uczniów, szczególnie tych mniej aktywnych i wycofujących się.
 16. To, o czym mówimy, co dzieje się na zajęciach, jest naszą tajemnicą.
 17. Używamy przyzwoitych słów.
 18. Szanujemy cudzą własność.
 19. Na bieżąco wyjaśniamy sytuacje konfliktowe.
 20. Nie obiecujemy rzeczy niemożliwych.
 21. Pomagamy sobie nawzajem.
 22. Odpowiadamy za swoje słowa i czyny.
 23. Odzywamy się do siebie z szacunkiem.
 24. Przyznajemy się do błędów.
 25. Nie przerywamy sobie.
 26. Zachowujemy ciszę, nie mówimy naraz.
 27. Wspólnie rozwiązujemy problemy.
 28. Pokojowo rozwiązujemy konflikty.
 29. Kontrolujemy swój gniew.
 30. Pamiętamy, że agresja nie jest sposobem rozwiązania konfliktu i osiągania celu.
 31. Nie wstydzimy się prosić o pomoc.
 32. Jesteśmy szczerzy.
 33. Zgłaszamy wszelkie agresywne zachowania wychowawcy lub pedagogowi.
 34. Nie jesteśmy obojętni na krzywdę innych, na agresję wobec innych.
 35. Nie boimy się.
 36. Wspólnie podejmujemy działania na rzecz przeciwdziałania agresji.
 37. Wykonujemy polecenia nauczyciela.
 38. Nie chodzimy po klasie.
 39. Nie przeszkadzamy nauczycielom w prowadzeniu lekcji.

Nasza szkoła bierze udział w drugiej edycji programu społecznego "Szkoła bez przemocy".

Program ten ma za zadanie zwiększać zaangażowanie różnych środowisk w przeciwdziałanie przemocy w szkole – nie tylko uczniów i nauczycieli, ale też rodziców, organizacji społecznych i instytucji publicznych . Program "Szkoła bez przemocy" jest realizowany pod honorowym patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Ambasadorem programu jest aktorka Gabriela Kownacka.

Motywem przewodnim programu jest budowanie społeczności szkolnych i aktywizowanie wszystkich jej uczestników do wspólnych działań. Podstawowym narzędziem programu jest Kodeks "Szkoły bez przemocy", który określa standardy, jakie powinna spełniać szkoła działająca na rzecz ograniczenia przemocy na swoim terenie.

Kodeks „Szkoły bez przemocy”
 1. Szkoła jest wspólnotą.Szkoła dąży do stworzenia wspólnoty wszystkich nauczycieli, uczniów, ich rodziców oraz pracowników niepedagogicznych szkoły, opartej o jasny i przejrzysty system norm.
 2. Wszyscy się szanujemy. Wspólnota szkolna buduje klimat bezpieczeństwa, szacunku, otwartego dialogu i porozumienia pomiędzy nauczycielami, pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami. Wszyscy uczestnicy społeczności szkolnej szanują siebie nawzajem i nie zachowują się wobec siebie agresywnie.
 3. Wspólnie działamy przeciw przemocy. W szkole działa system przeciwdziałania przemocy, który jasno określa: obowiązujące normy, procedury działania i współpracy wszystkich zainteresowanych w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz reagowania wobec przejawów agresji i przemocy. Jego zasady obowiązują wszystkich uczestników społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów, pracowników niepedagogicznych oraz wszystkie osoby znajdujące się na terenie szkoły.
 4. Niczego nie ukrywamy. Szkoła prowadzi regularną diagnozę problemu przemocy w szkole, a efekty działania systemu przeciwdziałania przemocy podlegają monitoringowi oraz ewaluacji.
 5. Zawsze reagujemy.Szkoła reaguje na każdy przejaw agresji i przemocy oraz zapewnia długofalową, odpowiednią pomoc zarówno ofiarom, jak i sprawcom przemocy.
 6. Nauczyciel nie jest sam. Szkoła podejmuje działania, by nauczyciele mieli odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z przejawami agresji i przemocy.
 7. Uczniowie wiedzą, jak działać.Szkoła organizuje uczniom regularne zajęcia profilaktyczne z zakresu umiejętności psychologicznych i społecznych, oraz radzenia sobie z agresją i przemocą.
 8. Rodzice są z nami.Aby przeciwdziałać przemocy szkoła współpracuje z rodzicami włączając ich do tworzenia systemu przeciwdziałania przemocy i obejmując działaniami edukacyjnymi.
 9. Mamy sojuszników. Szkoła współpracuje ze środowiskiem pozaszkolnym przy podejmowaniu działań profilaktycznych i interwencyjnych dotyczących agresji i przemocy, gdy potrzeby przekraczają możliwości lub kompetencje szkoły.
 10. Nagradzamy dobre przykłady. Szkoła promuje wzorce zachowań oparte na poszanowaniu godności każdego człowieka.

Realizacja wszystkich punktów Kodeksu ma na celu wytworzenie w uczniach i nauczycielach poczucia więzi oraz dumy z faktu , że są w tej , a nie innej szkole . Z kolei rodzicom ma pomóc w tym , by ich relacje ze szkołą były prawidłowe.

Zespół Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej
webmaster