Jarocin-sport.com.pl

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI

Jarocin Sport Sp. z o. o. w Jarocinie ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej Spółki Jarocin Sport Sp. z o. o. w Jarocinie, położonej w Jarocinie, ul. Sportowa 6; 63-200 Jarocin, działka nr 495/21 o powierzchni 6168m2 dla której Sąd Rejonowy w Jarocinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KZ1J/00037806/5.
Minimalna cena brutto za 1m2 powierzchni działki wynosi 165,00 złotych.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty, wraz z załącznikami określonymi w Regulaminie przetargu, w terminie do 25 maja 2021r., do godziny 12:00 w siedzibie Spółki, ul. Sportowa6; 63-200 Jarocin. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Jarocinie przy ul. Sportowej 6 – działka nr 495/21„, przy czym o dotrzymaniu terminu złożenia oferty decyduje data jej doręczenia.
Składający ofertę winni pod rygorem odmowy przyjęcia oferty wpłacić wadium w wysokości 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100), które ulegnie przepadkowi, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy. Wadium Oferenta, którego oferta została wybrana zostanie natomiast zatrzymane, jako zabezpieczenie prawidłowego wykonania zobowiązań do chwili zapłaty ceny i będzie traktowane, jako zadatek.
Wadium należy wpłacić do dnia 24 maja 2021r. do godz. 14:00 na rachunek bankowy: 94 1130 1088 0001 3115 1420 0001 z dopiskiem: „Wadium – sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Jarocinie, przy ul. Sportowej 6; 63-200 Jarocin”.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 maja 2021 r. o godz. 13:00 w siedzibie Spółki, ul. Sportowa 6; 63-200 Jarocin.
Regulamin sprzedaży nieruchomości oraz wykaz niezbędnych dokumentów stanowiących załączniki do składanej oferty wraz z drukami do pobrania znajduje się na stronie internetowej Spółki: www.jarocinsport.pl
Osoba wyznaczona do kontaktów: Robert Adamczyk – Prezes Zarządu Spółki.
[POBIERZ DOKUMENTY]
[Informacja z otwarcia ofert]
[Zawiadomienie o wyborze oferty]