Jarocin-sport.com.pl

ARCHIWUM PRZETARGI

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY</br w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
„Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w obiektach Jarocin Sport Sp. z o. o. w Jarocinie”
[Pobierz zawiadomienie]

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Postępowanie Przetargowe nr JS/ZP/2/2016
„Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w obiektach Jarocin Sport Sp. z o. o. w Jarocinie”
[Pobierz informacje z otwarcia ofert]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na zadanie:
„Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w obiektach Jarocin Sport Sp. z o. o. w Jarocinie”
[Pobierz SIWZ]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na „Kompleksowa obsługa ratownicza Aquaparku w Jarocinie i kompleksu Basenów Odkrytych w Jarocinie”
[Pobierz zawiadomienie]

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT JS/ZP/1/2016

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT</<br/ POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR
JS/ZP/1/2016
dla zadania
„Kompleksowa obsługa ratownicza Aquaparku w Jarocinie i Kompleksu Basenów Odkrytych w Jarocinie”
[Pobierz]

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Postępowanie przetargowe na zadanie:
„Kompleksowa obsługa ratownicza Aquaparku w Jarocinie i Kompleksu Basenów Odkrytych w Jarocinie”
Zamawiający wprowadził zmiany w SIWZ
[Pobierz zmiany SIWZ]

ZMIANA ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

Zmiana załączników do SIWZ
na zadanie
„Kompleksowa obsługa ratownicza Aquaparku w Jarocinie i kompleksu Basenów Odkrytych”
Zamawiający publikuje aktualne załączniki do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ
[Pobierz aktualne załączniki]
[Pobierz zmianę SIWZ]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZADANIE
„Kompleksowa obsługa ratownicza Aquapark w Jarocinie i Kompleksów Basenów Odkrytych w Jarocinie”
[Pobierz SIWZ]

ZAWIADOMIENIE – UNIEWAŻNIENIE

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
„Budowe krytego lodowiska”
[Pobierz zawiadomienie]

OGŁOSZENIE O ZMIANIE SIWZ

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
dotyczy postepowania przetargowego nr JS/RB/1/2016
„Budowa krytego lodowiska”
Uwaga! Zmiana terminu składania ofert.
Aktualny termin składania ofert 08.08.2016 roku, godzina 11:00

Uwaga ! Zamawiający wprowadził zmiany w przedmiarze robót. Pliki do pobrania poniżej !

[Pobierz zmianę SIWZ i przemiaru robót]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA ROBOTY BUDOWLANE
Jarocin Sport Sp. z o. o. w Jarocinie ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Budowa krytego lodowiska”
[Pobierz SIWZ]
[Pobierz przedmiar robót]
[Pobierz załącznik nr 10]
[Pobierz badania geotechniczne]
[Pobierz dokumentacje branży elektrycznej]
[Pobierz STWiORB]

OGŁOSZENIE INWESTOR

Zarząd Jarocin Sport Sp. z o. o. w Jarocinie zaprasza zainteresowanych potencjalnych INWESTORÓW do składania pisemnych deklaracji przystąpienia do I ETAPU procedury w terminie do dnia 29 lipca 2016 roku do godz. 10
w siedzibie Jarocin Sport Sp. z o. o. w Jarocinie, ul. Sportowa 6

I ETAP polegać będzie na prowadzeniu dialogu z zainteresowanymi podmiotami w celu ustalania podstawowych warunków zainwestowania przez te podmioty w Spółkę poprzez objęcie udziałów w Spółce, jak również warunków odkupu przez Spółkę tych udziałów (po okresie zainwestowania) w celu umorzenia.
Prowadzony dialog służyć będzie przygotowaniu szczegółowej oferty Spółki, z uwzględnieniem występujących na rynku możliwości i ograniczeń ze strony zainteresowanych INWESTORÓW. W trakcie dialogu zostaną ustalone szczegółowe warunki wyboru potencjalnego INWESTORA, w tym kryteria wyboru ofert i warunki umowy regulującej dokapitalizowanie Spółki oraz terminy, zabezpieczenia transakcji i warunki odkupu udziałów.
Spółka zamierza prowadzić dialog przez okres 30 dni ze wszystkimi zainteresowanymi INWESTORAMI, którzy w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie złożyli deklarację udziału w I ETAPIE postepowania.
Zarząd Jarocin Sport Sp. z o. o. w Jarocinie zastrzega sobie prawo:
1. do żądania dodatkowych wyjaśnień od zainteresowanych potencjalnych INWESTORÓW,
2. do przedłużenia terminu do składania pisemnych deklaracji przystąpienia do I ETAPU postępowania,
3. do przedłużenia okresu negocjacji (dialogu),
4. zmiany procedury wyboru INWESTORA,
5. odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny,

Zarząd Jarocin Sport Sp. z o. o. w Jarocinie nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez zainteresowanych potencjalnych INWESTORÓW, w związku ze złożeniem deklaracji przystąpienia do I ETAPU postępowania.

Po zakończeniu I ETAPU, Spółka w ramach otwartej i konkurencyjnej procedury wyboru INWESTORA zamieści publiczne ogłoszenie wyznaczając stosowny termin na składanie ofert. Wybór przyszłego INWESTORA nastąpi w oparciu o warunki ustalone w trakcie dialogu prowadzonego w ramach I ETAPU i złożone w II ETAPIE oferty, na podstawie precyzyjnych kryteriów zamieszczonych w ogłoszeniu.
[Pobierz pakiet informacyjny]
Przemysław Musielak
Prezes Zarządu

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NA ZADANIE

„Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w Aquaparku w Jarocinie”
[Pobierz zawiadomienie]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w Aquapark w Jarocinie
Numer ogłoszenia: 207-2016; data zamieszczenia 05.01.2016 roku
[Pobierz siwz z załącznikami]

OGŁOSZENIE O WYBORZE

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
„Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w obiektach Jarocin Sport Sp. z o. o. w Jarocinie”
[Pobierz zawiadomienie]

KOREKTA SIWZ

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Postępowanie przetargowe
„Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w obiektach Jarocin Sport Sp. z o. o. w Jarocinie”
[Pobierz korekte siwz]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
„Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości
w obiektach Jarocin Sport Sp. z o. o. w Jarocinie”

[Pobierz siwz]

OGŁOSZENIE

JAROCIN SPORT SP. Z O. O. W JAROCINIE
UL. SPORTOWA 6, 63-200 JAROCIN
ogłasza
I przetarg nieograniczony pisemny na wstąpienie w ogół praw i obowiązków
Dzierżawcy do umowy dzierżawy z dnia 2 października 2006 roku
[Pobierz ogłoszenie, regulamin]

OGŁOSZENIE

JAROCIN SPORT SP. Z O. O. W JAROCINIE
UL. SPORTOWA 6, 63-200 JAROCIN
ogłasza
I przetarg nieograniczony pisemny na wstąpienie w ogół praw i obowiązków
Dzierżawcy do umowy dzierżawy z dnia 25 maja 2009 roku
[Pobierz ogłoszenie, regulamin]

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJASNIENIE TREŚCI SIWZ
Postępowanie Przetargowe Nr JS/ZP/3/2015
dla zadania „Zakup energii elektrycznej”
Zamawiający w załączeniu publikuje wyjaśnienie treści SIWZ
[Pobierz]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dot.: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Kompleksowa obsługa ratownicza Aquaparku w Jarocinie”
Nr postępowania JS/ZP/2/2015
[Pobierz zawiadomienie]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ:
„Zakup energii elektrycznej”
Termin składania ofert: 27 listopada 2015 roku, godzina 12:00
[Pobierz SIWZ]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU JS/ZP/2/2015

Ogłoszenie o zamówieniu – JS/ZP/2/2015
Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania
„Kompleksowa obsługa ratownicza Aquaparku w Jarocinie. Znak postępowania Js/Zp/2/2015
Termin składania ofert 13 listopada 2015r., godzina 10:00
Pobierz SIWZ wraz z załącznikami
[Pobierz SIWZ]

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Kompleksowa obsługa ratownicza Aquaparku w Jarocine.”
Jarocin Sport Sp. z o. o. w Jarocinie jako Zamawiający, działając zgodnie z art. 93 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, zawiadamia, że przedmiotowe postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy.
[Pobierz zawiadomienie]

ZMIANA SIWZ – JS/ZP/1/2015

Zamawiający publikuje zmianę SIWZ w postępowaniu przetargowym dla zadania
„Kompleksowa obsługa ratownicza Aquaparku w Jarocinie”
z dnia 24 września 2015r.
[Pobierz zmienę SIWZ]

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU
WS. UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
„Kompleksowa obsługa ratownicza Aquaparku w Jarocinie”
[Pobierz wyjaśnienie treści SIWZ]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
dla zadania:
„Kompleksowa obsługa ratownicza Aquaparku w Jarocinie”
Termin składania ofert: 28 września 2015r. godzina 10:00
[Pobierz SIWZ]

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE
POSTEPOWANIE PRZETARGOWE NR JS/PN/U/2/2014
na zadanie: Świadczenie usług pralniczych dla Hotelu i Restauracji „Jarota” w Jarocinie
Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
[Pobierz zawiadomienie]

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE
Zamawiający zawiadamia o wyborze oferty przetargowej
w postępowaniu przetargowym nr JS/PN/U/1/2014 na zadanie
Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w obiekcie Aquaparku w Jarocinie
[Pobierz zawiadomienie]

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Zamawiający publikuje odpowiedź na zapytanie Wykonawcy
w postepowaniu przetargowym numer JS/PN/U/2/2014 na zadanie
Świadczenie usług pralniczych dla Hotelu i Restauracji Jarota w Jarocine
[Pobierz odpowiedź na zapytanie]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na zadanie Świadczenie usług pralniczych na Hotelu i Restauracji „Jarota” w Jarocinie
Termin składania ofert 8.12.2014 roku, godzina 10:00
Miejsce – siedziba Spółki
[Pobierz SIWZ]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na zadanie:
Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w obiekcie Aquaparku w Jarocinie
Termin składania ofert: 04 12 2014 roku, godzina 10:00
Miejsce składania ofert: Jarocin Sport Sp. z o. o. w Jarocinie
ul. Sportowa 6, 63-200 Jarocin – sekretariat
[Pobierz SIWZ]

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

ZAWIADOMIENIE
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Jarocinie
Numer ogłoszenia BZP: 279294-2014
[Pobierz zawiadomienie ]

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE WYKONAWCY
Postepowanie przetargowe dla zadania: Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Jarocinie
UWAGA !! Zamawiający uzupełnia przedmiar robót !
[Pobierz uzupełnienie przedmiaru robót]

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Zamawiający publikuje odpowiedź na zadane pytanie do postępowania przetargowego numer JS/PN/RB/3/2014 na zadanie
„Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Jarocinie”>
[Pobierz odpowiedź]
[Pobierz odpowiedź nr 2 ]

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY
Zamawiający publikuje odpowiedź na zapytanie Wykonawcy do postępowania przetargowego pod nazwą: „Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Jarocinie”
[Pobierz odpowiedź]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na zadanie:
„Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Jarocinie”
Termin składania ofert: 5 września 2014 roku, godzina 10:00
Miejsce składania ofert: Jarocin Sport Sp. z o. o. w Jarocinie, ul. Sportowa 6
[Pobierz SIWZ]
[Pobierz załącznik]

ZAWIADOMIENIE O WYBOERZE OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT
W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NA ZADANIE:
„Budowa sali sportowej w Mieszkowie wraz z finansowaniem wykonanej inwestycji przez okres dwóch lat”
Numer ogłoszenia BZP: 108816-2014
[Pobierz zawiadomienie]

ZMIANA SIWZ

Postępowanie Przetargowe nr JS/PN/RB/2/2014 na zadanie
„Budowa sali sportowej w Mieszkowie wraz z finansowaniem wykonanej inwestycji przez okres dwóch lat.”
Numer ogłoszenia BZP: 108816-2014
ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE ZMIANY SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – ZAŁĄCZNIK NR 9 W ZAKRESIE PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS OFERTOWY
UWAGA !!
Zmianie ulega termin składania ofert
Nowy termin 22 kwietnia 2014 roku, godzina 10:30
Miejsce: Jarocin Sport Sp. z o. o. w Jarocinie, ul. Sportowa 6, 63-200 Jarocin
[Pobierz aktualny przedmiar robót i kosztorys ofertowy]
[Pobierz zmianę ogłoszenia BZP]

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
„Budowa sali sportowej w Mieszkowie wraz z finansowaniem wykonanej inwestycji przez okres dwóch lat”
Zamawiający publikuje odpowiedź na zadane przez Wykonawcę zapytanie.
[Pobierz wyjaśnienie]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
„Budowa sali sportowej w Mieszkowie wraz z finansowaniem wykonanej inwestycji przez okres dwóch lat.”
Numer ogłoszenia 108816 – 2014; data zamieszczenia 01.04.2014 roku
Termin składania ofert:15.04.2014 roku, godzina 10:30
Miejsce składania ofert: Jarocin Sport Sp. z o. o. w Jarocinie, ul. Sportowa 6, Jarocin
[Pobierz SIWZ]
[Pobierz załącznik]

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
„Budowa sali sportowej w Mieszkowie wraz z finansowaniem wykonanej inwestycji przez okres dwóch lat”
Numer postępowania JS/PN/RB/1/2014
[Pobierz zawiadomienie]

KOREKTA – PROJEKT UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 4

Postepowanie Przetargowe Numer JS/PN/RB/1/2014 BZP 85208-2014
na zadanie „Budowa sali sportowej w Mieszkowie wraz z finansowaniem wykonanej inwestycji przez okres dwóch lat”
Zamawiający publikuje korektę załącznika Nr 4 Projekt Umowy – do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zmianę wprowadzono w paragrafie 7 punkt 9 w zakresie terminu, w którym Zamawiający może zgłosic zmiany w stosunku do przedstawionego przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą.
[Pobierz korektę załącznika nr 4 do SIWZ]

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Zamawiający publikuje zapytanie i odpowiedź Zamawiającego z dnia 20 marca 2014 roku
do postępowania przetargowego nr JS/PN/RB/1/2014 na zadanie:
„Budowa sali sportowej w Mieszkowie wraz z finansowaniem wykonanej inwestycji przez okres dwóch lat”
[Pobierz pytanie – odpowiedz 20 03 2014]

PYTANIE – ODPOWIEDŹ

Zamawiający publikuje pytanie Oferenta i odpowiedź Zamawiającego z dnia 17 marca 2014 roku
do postępowania przetargowego nr JS/PN/RB/1/2014 na zadanie:
„Budowa sali sportowej w Mieszkowie wraz z finansowaniem wykonanej inwestycji przez okres dwóch lat”
[Pobierz pyt – odp.]

SIWZ KOREKTA NR 1

KOREKTA NR 1 DO SIWZ
zadanie: „Budowa sali sportowej w Mieszkowie wraz z finansowaniem wykonanej inwestycji przez okres dwóch lat”
ZMIANA SIWZ W ZAKRESIE:
1. Warunku udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku – Rozdział V pkt 1 ppk 2) SIWZ;
2. Termin wniesienia wadium w postępowaniu.
3. Zmiana termin składania ofert na dzień 28 marca 2014 roku, godzina 10:00
[Pobierz korektę nr 1 do SIWZ]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
„Budowa sali sportowej w Mieszkowie wraz z finansowaniem wykonanej inwestycji przez okres dwóch lat”
[Pobierz SIWZ]
[Pobierz dokumentacje]

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE O WYBOERZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTEPOWANIU PRZETARGOWYM NUMER JS/PN/U/2/2013
na zadanie Świadczenie usług pralniczych dla Hotelu i Restauracji „Jarota” w Jarocinie”
[Pobierz zawiadomienie]

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
dla postępowania przetargowego „Zakup energii elektrycznej”
Nr postepowania JFPK/P13/2013
Zmieniona załącznik nr 4 – projekt umowy
[Pobierz plik pytania i odpowiedzi]

WYBÓR OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBOERZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ I ODRZUCENIU OFERTY
na zadanie „Budowa boiska rekreacyjnego”
Numer ogłoszenia BZP: 463292-2013
[Pobierz zawiadomienie]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
na zadanie
„Świadczenie usług pralniczych dla Hotelu i Restauracji „Jarota” w Jarocinie”
Numer ogłoszenia BZP: 525802-2013; data zamieszczenia 18.12.2013 roku
Termin składania ofert: 30 grudnia 2013 roku, godzina 11:00
[Pobierz SIWZ]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM
na zadanie: „Zakup energii elektrycznej”
Numer ogłoszenia BZP: 525332-2013; data zamieszczenia 18.12.2013
[Pobierz SIWZ]

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Zadanie: „Zakup energii elektrycznej”
Unieważnienie na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.).
[Pobierz Unieważnienie]

ZAWIADOMIENIE – WYBÓR OFERTY

ZAWIADOMIENIE
Numer ogłoszenia BZP: 252543-2013, numer postepowania JS/PN/U/1/2013
Zadanie: Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w obiekcie Aquaparku w Jarocinie
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych informuje o wyborze ofert najkorzystniejszej w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
[Pobierz zawiadomienie]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O NUMERZE JFPK/11/2013
na zadanie: „Zakup energii elektrycznej”
[Pobierz SIWZ]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM – USŁUGI
Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w obiekcie Aquaparku w Jarocinie JS/PN/U/1/2013
Numer ogłoszenia w BZP: 252543-2013; data zamieszczenia – 26 11 2013 roku
Termin składania ofert: 9 grudnia 2013 roku, godzina 11:00
Miejsce składania ofert: Jarocin Sport Sp. z o. o. w Jarocinie, ul. Sportowa 6, 63-200 Jarocin
[Pobierz SIWZ]

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
POPRZEZ UDZIELENIE ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE WYKONYWACY
Postepowanie przetargowe nr JS/PN/RB/2/2013, numer ogłoszenia BZP 463-2013
Zadanie: „Budowa boiska rekreacyjnego”
[Pobierz wyjaśnienie nr 1]
[Pobierz wyjaśnienie nr 2]

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
NR JS/PN/RB/2/2013 Numer ogłoszenia 463292-2013; data zamieszczenia 14.11.2013 roku
dla zadania: „Budowa boiska rekreacyjnego”
[odpowiedź na zapytanie Wykonawcy]

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ZAMAWIAJĄCY WYJAŚNIA TREŚĆ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
do postepowania przetargowego numer JS/PN/RB/2/2013, numer ogłoszenia: 463292-2013;
na zadanie „Budowa boiska rekreacyjnego”
[Pobierz wyjaśnienie]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU JS/PN/RB/2/2013

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Jarocin Sport Sp. z o. o. w Jarocinie ogłasza postępowanie przetargowe nr JS/PN/RB/2/2013 na zadanie:
„Budowa boiska rekreacyjnego”
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 463292-2013; data zamieszczenia 14.11.2013 roku
Termin składania ofert upływa w dniu 28 listopada 2013roku, godzina 10:00
[Pobierz SIWZ]
[Pobierz dokumentacje]

UNIEWAŻNIENIE

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
dla zadania „Budowa boiska rekreacyjnego”
Numer postepowania JS/PN/PB/1/2013, numer ogłoszenia BIP: 423124-2013
[Pobierz zawiadomienie]

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2
DOTYCZY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
NUMER 423124-2013
Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia poprzez udzielenie odpowiedzi, w związku z otrzymanym zapytaniem z dnia 21 października 2013 roku
[Pobierz wyjaśnienie nr 2]

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1
DOTYCZY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
NR 423124-2013
Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia poprzez udzielenie odpowiedzi, w związku z otrzymanym zapytaniem
z dnia 18 października 2013 roku
[Pobierz wyjaśnienie nr 1]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
ROBOTY BUDOWLANE
Nazwa zadania: Budowa boiska rekreacyjnego
Numer ogłoszenia: 423124 – 2013; data zamieszczenia 17.10.2013 roku
TERMIN SKŁADANIA OFERT 31.10.2013 roku, godzina 10:00
Miejsce składania ofert: Jarocin Sport Sp. z o. o. w Jarocinie
ul. Sportowa 6, 63-200 Jarocin
[Pobierz SIWZ]
[Pobierz załącznik nr8]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Świadczenie usług pralniczych dla Hotelu i Restauracji „Jarota” w Jarocinie
Numer ogłoszenia: 48437 – 2012; data zamieszczenia: 29.02.2012 roku
[Pobierz SIWZ]
Zmiana Nr 1 SIWZ
[Pobierz zmianę nr 1]
Zmiana Nr 2 SIWZ
[Pobierz zmianę nr 2]
Zmiana Nr 3 SIWZ
[Pobierz zmianę nr 3]
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty
[Sprostowanie zawiadomienia]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w obiekcie Aquaparku w Jarocinie
Numer ogłoszenia: 292689 – 2011; data zamieszczenia: 09.11.2011 roku
[Pobierz SIWZ]
Odpowiedź Zamawiającego na pytania Oferenta
[Pobierz odpowiedź]
Wybór najkorzystniejszej oferty
[Pobierz zawiadomienie]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przebudowa i modernizacja basenu zewnętrznego
Numer ogłoszenia: 126532 – 2011; data zamieszczenia 24.05.2011 roku
[Pobierz SIWZ]
Unieważnienie postępowania przetargowego
[Pobierz zawiadomienie]

ZAWIADOMIENIE

Numer postępowania: JS/ZP/5/2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
(na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych; tekst jednolity: Dz. U. z 2010roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
w postępowaniu przetargowym na zadanie:
Świadczenie usług pralniczych dla Hotelu i Restauracji „Jarota” w Jarocinie
[Pobierz zawiadomienie]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI

Kompleksowa obsługa informatyczna Spółki Jarocin Sport Sp. z o. o. w Jarocinie
Numer ogłoszenia: 104466 – 2012; data zamieszczenia: 03.04.2012 roku
[Pobierz SIWZ]
Wyjaśnienie treści SIWZ
[Pobierz wyjaśnienie]
Zawiadomienie o wyboerze najkorzystniejszej oferty
[Pobierz zawiadomienie]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Kompleksowa obsługa ratownicza Aquaparku w Jarocinie
Numer ogłoszenia: 285281 – 2010; data zamieszczenia 13.10.2010 roku
[Pobierz SIWZ]

Wybór najkorzystniejszej oferty
[Pobierz zawiadomienie]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI

„Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w obiekcie Aquaparku w Jarocinie”
Numer ogłoszenia: 317812 – 2010; data zamieszczenia 04.10.2010 roku
[Pobierz SIWZ]
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIA WYKONAWCÓW
[Pobierz odpowiedź]
KOREKTA SIWZ
[Pobierz korektę SIWZ]
WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
[Pobierz zawiadomienie]

ZAWIADOMIENIE

Postępowanie przetargowe numer JS/ZP/5/2012 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług pralniczych dla Hotelu i Restauracji „Jarota” w Jarocinie.

ZAWIADOMIENIE o odrzuceniu oferty

Jarocin Sport Sp. z o. o. w Jarocinie działając zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2–4 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759) zawiadamia o odrzuceniu oferty na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 wymienionej ustawy.
[Pobierz zawiadomienie]

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
Numer postępowania JS/ZP/5/2012
„Świadczenie usług pralniczych dla Hotelu i Restauracji „Jarota” w Jarocinie”
Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez udzielenie odpowiedzi, w związku z otrzymanym zapytaniem z dnia 20 grudnia 2012 roku.
[Pobierz wyjaśnienie treści SIWZ]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA USŁUGI
„Świadczenie usług pralniczych dla Hotelu i Restauracji „Jarota” w Jarocinie”
Numer ogłoszenia: 518824 -2012; data zamieszczenia 19.12.2012 roku
Termin składania ofert – 10.01.2013 roku godzina 12:00
Miejsce składania ofert – Jarocin Sport Sp. z o. o. w Jarocinie, ul. Sportowa 6, 63-200 Jarocin
[POBIERZ siwz]

ROZSTYGNIĘCIE

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu przetargowym nr JS/ZP/4/2012
dla zadania:
„Dzierżawa sztucznego lodowiska z paneli syntetycznych”
Numer ogłoszenia – 505550 – 2012; data zamieszczenia 12.12.2012 roku
[Pobierz zawiadomienie]

ROZSTRZYGNIĘCIE

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
(na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych;
tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późń. zm.)
Postępowanie przetargowe numer JS/ZP/3/2012
„Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w obiekcie Aquaparku w Jarocinie”
[Zawiadomienie]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI
Numer ogłoszenia w BZP: 492340 – 2012; data zamieszczenia: 05.12.2012 roku
Postępowanie przetargowe dla zadania:
„Dzierżawa sztucznego lodowiska z paneli syntetycznych”
Termin składania ofert – do dnia 12.12.2012 roku do godz. 9:00
Termin otwarcia ofert – w dniu 12.12.2012 roku o godz. 9:30
Miejsce składania i otwarcia ofert:
Jarocin Sport Sp. z o. o. w Jarocinie
Sekretariat (parter)
ul. Sportowa 6
63-200 Jarocin
[Pobierz SIWZ]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na zadanie:
„Zakup energii elektrycznej”
Numer ogłoszenia: 252133 – 2012; data zamieszczenia: 28.11.2012 roku
Dokumenty przetargowe do pobrania na stronie:
http://www.jfpk.jarocin.com.pl/przetargi.html

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
dla zadania:
SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ I UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
W OBIEKCIE AQUAPARKU W JAROCINIE
Numer ogłoszenia: 451196 – 2012; data zamieszczenia: 15.11.2012 roku
[Pobierz SIWZ wraz z załacznikami]